Algemene Voorwaarden Website

Algemeen

Fotogalerie.nl volgt de 'Gedragscode Notice-And-Take-Down' zoals die door het NICC, een publiek-privaat samenwerkingsverband aangestuurd door het Ministerie van Economische Zaken, is opgesteld. Dit document beschrijft de procedure die we volgen als iemand vindt dat er door een van de deelnemende fotografen van Fotografie.nl onrechtmatig foto's worden gepubliceerd via onze website.

Aanvullende bepalingen voor leden

1. Aan een lid wordt door Fotogalerie.nl toegang tot uploadpagina's toegezonden. Hiermee kan een lid een pagina betreden waarmee gegevens doorgegeven worden aan Fotogalerie.nl ter publicatie op deze website.

2. Het lid is verantwoordelijk voor berichten en geplaatste foto's die horen bij de betreffende pagina van het lid op Fotogalerie.nl

3. Het lid dient zorgvuldig met het aan hem/haar ter hand gestelde lidmaatschap om te gaan.

3a. Aan het gebruik van het halfjaarabonnement is een vergoeding verbonden. Deze vergoeding dient binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3b. De prijzen en de voorwaarden van het abonnement staan vermeld op deze website en kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. In het geval er sprake is van een eerder afgesloten abonnement dan gelden de reeds eerder aangeboden tarieven.

3c. Het abonnement verloopt na een half jaar automatisch. Indien niet meer gebruikt gemaakt wil worden van onze diensten dienen leden dit tijdig te melden, zodat we alle gegevens en foto's weer kunnen verwijderen.

Aansprakelijkheid

4. Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker. 

5a. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze website voorkomende gegevens of informatie. Fotogalerie.nl is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens of informatie.

5b. De website Fotogalerie.nl bevat diverse externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Fotogalerie.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Rechten van Fotogalerie.nl en verbodsbepalingen

6. Fotogalerie.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen. Een lid is te allen tijde gerechtigd zijn/haar deelname op te zeggen. De gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. 

7. Fotogalerie.nl behoudt zich het recht voor bedrijven en/of fotografen zonder opgaaf van reden de toegang tot een account te ontzeggen. Bedrijven en/of fotografen zijn te allen tijde gerechtigd de vermelding van het eigen bedrijf te (laten) verwijderen. 

8. Fotogalerie.nl behoudt zich het recht voor de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen, wanneer deze (deels) niet voldoen aan algemene regels van fatsoen.

Copyright

9. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fotogalerie.nl, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Alle gepubliceerde foto's zijn en blijven eigendom van de desbetreffende vermelde fotograaf. Het is dan ook niet toegestaan om dit werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op enigerlei andere manier te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld, te weten ter presentatie. Lees hier de Privacy verklaring.

Onvoorziene gevallen

10. In gevallen die niet voorzien zijn in respectievelijk de algemene voorwaarden, de algemene "veel gestelde vragen" of de desbetreffende "veel gestelde vragen" van onderdelen (indien aanwezig), beslist de leiding van Fotogalerie.nl. Deze genomen beslissingen zijn definitief. Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd, tenzij een beroepsmogelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Bijlage 1 – Bewerkersovereenkomst (voor leden)

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. U bent in de overeenkomst verantwoordelijk ("Verantwoordelijke") voor de persoonsgegevens. Fotogalerie.nl is in de overeenkomst bewerker ("Bewerker") van de persoonsgegevens. Hierna zullen beide partijen als Verantwoordelijke of Bewerker worden aangehaald.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1 Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het in de 'cloud' opslaan van gegevens van Verantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van Verantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2 Bewerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Bewerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zijn genoemd. Bewerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening. Bewerker mag de gegevens tevens in geaggregeerde, niet herleidbare vorm voor haar eigen doeleinden gebruiken.

1.3 De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

1.4 Verantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wbp valt, en dat er aldus geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is vereist.

Artikel 2. Verplichtingen Bewerker

2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2 Bewerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst.

2.3 De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Verdeling van verantwoordelijkheid

3.1 De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Bewerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

3.2 Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

3.3 Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 4. Beveiliging

4.1 Bewerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

4.2 Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Bewerkersovereenkomst ontbreekt, zal Bewerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

4.3 Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Bewerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 5. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

5.1 Op alle persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Bewerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

5.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 6. Duur en beëindiging

6.1 Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

6.2 Zodra de Bewerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Bewerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.